TEAM

Team Members

Team

Project Adviser

Ballade
Prof.XingGuo Liang

Faculty mentors

Ballade
Jing Wang
Ballade
Qi Li
Ballade
Yiqiao Fan

Team Members

Thanks for

Thanks for Zixia Liu ,Guangqi Wu.

Thanks for Erchi Wang,Yikai Lin